REGULAMIN

Hiperbaryczna tlenoterapia Sopot

REGULAMIN

Szanowni Klienci!
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty gabinetu hiperbarycznej terapii Tlenoterapia Hiperbaryczna Sopot.

Regulamin świadczenia usług w gabinecie terapii tlenowej – Tlenoterapia Hiperbaryczna Sopot.

§1. Zapisy ogólne

Wszelkie usługi świadczone przez gabinet terapii tlenowej są wykonywane zgodnie z zapisami poniższego regulaminu. Skorzystanie z usługi wykonanej w gabinecie oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania. Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu terapii tlenowej za przeprowadzony zabieg. Osoby niepełnoletnie w wieku 1 – 18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną
odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
Gabinet terapii tlenowej nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie
wyposażenia gabinetu. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru.

§2. Cele i zadania

Celem działania Gabinetu jest świadczenie usług z zakresu hiperbarycznej terapii tlenowej w komorze niskiego ciśnienia od 1,3 do 1,8 ATA. Do zadań́ Gabinetu należy w szczególności zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapii tlenowej w komorze hiperbarycznej, przestrzeganie etyki zawodowej, działanie promujące profilaktykę̨ zdrowia, przestrzeganie praw klienta oraz świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa klienta.

§3. Czas i miejsce świadczenia usług

Gabinet hiperbarycznej terapii tlenowej Tlenoterapia Hiperbaryczna Sopot jest otwarty od poniedziałku do piątku 7:30-22.00 z wyłączeniem dni świątecznych. Miejscem świadczenia usług terapii tlenowej jest siedziba Gabinetu. Zarówno pomieszczenie Gabinetu, jak i wykorzystywane w nim urządzenia spełniają̨ wymagania, jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące działalność usługową w tym zakresie.

§4. Zasady rezerwacji i odwoływania terapii

1. Rezerwacji wizyty można dokonać́ telefonicznie pod nr tel.: 535108727 lub na miejscu, w siedzibie Gabinetu. Dokonując rezerwacji należy podać́ imię̨, nazwisko i numer telefonu do kontaktu.
2. Istnieje możliwość́ przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie co najmniej 2 dni (48h) wcześniej. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie nie później niż̇ 48 godzin przed umówionym terminem. Gdy wizyta jest odwołana później niż̇ 48 godzin przed zaplanowanym terminem – umówiony zabieg przepada bez zwrotu opłaconej kwoty za zabieg.
3. Zakupione pakiety nie podlegają zwrotom finansowym (dotyczy zapłaty gotówką, kartą płatniczą lub przelewem). W przypadku decyzji klienta o nie kontunuowaniu wykupionego wcześniej pakietu sesji w komorze hiperbarycznej wykupione pakiety nie podlegają zwrotom finansowym. Jeżeli pakiet wykupionych sesji nie może zostać wykorzystany w ustalonych terminach, można ustalić nowe terminy nie przekraczające 3 miesięcy od pierwszego wykorzystanego terminu zabiegu z pakietów.  Istnieje ewentualność przekazania wykupionego pakietu sesji dla innej wskazanej osoby, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym nowych terminów.
4. Zakupione vouchery prezentowe na dowolną kwotę promocyjną i każdą inną nie podlegają zwrotom finansowym, dotyczy zapłaty: kartą, przelewem lub gotówką.

§5. Zasady wykonywania zabiegów hiperbarycznej terapii tlenowej

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi terapii tlenowej klient wypełnia ankietę kwalifikacji do sesji tlenowej zawierającą informację o przeciwskazaniach do terapii w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu hiperbarycznej terapii tlenowej (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o:
– chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd.).
Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Gabinetu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Gabinetu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
Przed wejściem do komory należy przebrać się̨ w ubiory wykonane ze 100% bawełny. Biżuteria, obuwie i wszelkie ostre narzędzia, które mogą uszkodzić komorę należy pozostawić na zewnątrz. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do komory substancji łatwopalnych: zapalniczek, zapałek, papierosów; urządzeń zasilanych bateriami np.: telefonów komórkowych oraz prasy codziennej (wyjątek stanowią̨ kolorowe magazyny.

W Gabinecie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia-Państwowy Zakład Higieny. Urządzenia dezynfekowane są naturalnymi środkami do dezynfekcji o szerokim spektrum działania. Do dezynfekcji dłoni stosowane są preparaty do dezynfekcji skóry. Czas pojedynczej sesji tlenowej jest nie dłuższy niż 90 min przy jednorazowej wizycie.

§6. Kartoteki klienta

Każdy Klient w trakcie pierwszego pobytu na usłudze terapii tlenowej w gabinecie Tlenoterapia Hiperbaryczna Sopot jest proszony o wypełnienie karty danych Klienta, celem założenia kartoteki. Podawane dane to: imię i nazwisko, data urodzenia, telefon komórkowy, adres e-mail. Dane są przechowywane w systemie recepcyjnym gabinetu i nikomu nieudostępniane. Wszelkie zapisy o stanie zdrowia oraz wykonywanych zabiegach są tajne i dostępne tylko dla pracowników gabinetu.

§7. Prawa i obowiązki Pacjenta

W czasie korzystania z usług Gabinetu, Klient ma prawo do:
1. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Gabinetu,
2. uzyskania rzetelnej informacji o proponowanej usłudze hiperbarycznej terapii tlenowej, następstwach ich zastosowania lub zaniechania,
3. pełnej dyskrecji jego osoby,
4. pomocy i wyjaśnień́ o sposobie przygotowania do zabiegu,
5. wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji.

W czasie korzystania z usług Gabinetu, Klient ma obowiązek:
1. poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii,
2. poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej sesji tlenowej, gdyż̇ może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej terapii,
3. przestrzegania zasad higieny osobistej

§8. Reklamacje

Gabinet terapii tlenowej Tlenoterapia Hiperbaryczna Sopot gwarantuje wykonanie usług z oferty w najwyższym standardzie wg wiedzy i umiejętności swoich pracowników, którzy są przygotowani do wykonywania zabiegów technicznie i merytorycznie. Sytuacje, kiedy gabinet nie ponosi odpowiedzialności:
1. brak oczekiwanych efektów
2. uszczerbki na zdrowiu po zabiegu wynikłe z zatajenia schorzenia lub leków przyjmowanych przez Klienta,
3. niestosowanie się do zaleceń po zabiegowych przekazanych przez personel, na skutek czego doszło do niepożądanych komplikacji. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres mailowy kontakt@tlenoterapia-sopot.pl

§9. Vouchery upominkowe

– W Gabinecie dostępne są vouchery upominkowe, które można nabyć w siedzibie firmy na dowolną kwotę̨.
– Voucher można wykorzystać́ na zabiegi z oferty Gabinetu i realizowany jest w godzinach pracy Gabinetu.
– Zarówno rezerwacja, jak i odwołanie wizyty z vouchera odbywa się̨ na zasadach ogólnych, określonych w §4 Regulaminu.
– Voucher ważny jest 3 miesiące od daty zakupu.
– Voucher nie podlega wymianie na gotówkę̨. Voucher nie łączy się̨ z innymi promocjami/ bonami i zniżkami.

§10. Przepisy porządkowe

Na terenie Gabinetu istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz bycia pod ich wpływem, a także zażywania smrodków odurzających. Klienci przebywający na terenie Gabinetu zobowiązani są̨ do poszanowania mienia będącego jego własnością̨ oraz należącego do innych Klientów, jak również̇ do zachowania czystości. Za zniszczenie mienia, o którym mowa w ust. 2, Klienci ponoszą̨ pełną odpowiedzialność finansową.

§11. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Dane osobowe klienta przetwarzane są̨ na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Obowiązek informacyjny – RODO przekazywany jest Pacjentowi podczas pierwszej wizyty jako odrębny dokument.

§12. Postanowienia końcowe

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się̨ z Regulaminem i przestrzegania jego zasad.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. Gabinet terapii tlenowej zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
Nie wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Gabinetu. Wszelkie skargi/ wnioski Klient może składać na piśmie na adres korespondencyjny:

Tlenoterapia Hiperbaryczna Sopot
Ul. Grunwaldzka 59, 81-771 Sopot
Tel. 535 108 727
kontakt@tlenoterapia-sopot.pl